Tietosuojaseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ


Nimi: Lions Club Joensuu / Carelian ry

Vastuuhenkilö: Juha-Pekka Vatanen

puh. 044-3006486

email.juha-pekka.vatanen@heikkisurakka.com

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Lions Club Joensuu / Carelian ry:n sisäisen jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden hoito.

  1. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Rekisteröidyn antama suostumus.

  1. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Käsittelemiämme henkilötietoja voidaan siirtää Suomen Lions Liitto ry:lle ja kansainväliselle Lions Clubs International-järjestölle. Henkilötietoja voidaan siirtää myös painotaloille tai muille vastaaville klubin lukuun toimiville teknisten toimenpiteiden suorittajille.

Muilta osin henkilötietoja ei toimiteta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

  1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään koko klubijäsenyyden ajan ja jäsenyyden jälkeen tarvittavilta osin klubin historiatiedoissa.

  1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Yllä mainituista oikeuksista huolimatta rekisteröidyn antamia tietoja voidaan silti käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän käsitelleen henkilötietojaan asiattomasti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle.

  1. HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMINEN

Henkilötietojen toimittaminen on rekisteröidyn suostumukseen perustuva vaatimus. Mikäli rekisteröity jättää toimittamatta olennaisella tavalla henkilötietoja, ei jäsenyyttä Lions Club Joensuu/Carelian Ry:ssä voida välttämättä aloittaa tai jatkaa.

  1. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisteröity ei joudu automaattisen päätöksenteon (profilointi) kohteeksi antamiensa henkilötietojen perusteella.